Present perfect simple (Life experiences)

Present perfect (Part 1)

V dnešnom príspevku si povieme jedno z využití gramatického času “Preset perfect simple tense” (Predprítomný jednoduchý čas).

Jedna zo situácií, v ktorých tento čas používame je, keď sa niekoho pýtame, alebo hovoríme o našich zážitkoch /skúsenostiach zo života,

Otázky

Otázku začíname ako Have you ever….? Už si niekedy…?

  • Have you ever eaten snails? (Jedla/ Jedol si niekedy slimáky?)

Sloveso eat je nepravidelné a jeho tri časti sú eat-ate-eaten. S týmto časom vždy používame tretiu formu slovesa. V otázke, aj v odpovediach.

Ak máme pravidelné sloveso, napríklad miss (zmeškat) tri časti tohto slovesa sú miss-missed-missed. Otázka bude teda:

  • Have you ever missed a plane?

Ak sa pýtame na tretiu osobu? Či ona, alebo on tak namiesto “have” použijeme “has”. Has he/she ever…? Zvyšok vety zostáva rovnaký, sloveso ostáva v tom istom tvare pri všetkých osobách.

  • Has she ever eaten snails?
  • Has he ever missed a plane?

 

Odpovede

Môžeme použiť kráte odpovede (I have./I haven’t.)

Q: Have you ever eaten snails?

A: Yes, I have/No I haven’t

 

Alebo odpovedať celou vetou:

A: I have eaten snails.

A: I have never eaten snails (slovo never je záporné a preto do vety nedávame ďaľší zápor)

 

Máme na výber či použijeme “never” -> I have never eaten snails , alebo môžeme použiť zápor a vtedy už slovo “never” nepoužívame -> I haven’t eaten snails. )

 

Q: Has he ever missed a plane?

A1: Yes he has/No he hasn’t.

A2: He has missed a plane. /He has never missed a plane. = He hasn’t missed a plane.

 

Študenti sú častokrát zmätený kedy použiť “Present perfect” a kedy “Past simple”. Ak už vieme, že niekto má s niečim skúsenosť a pýtame sa kedy konkrétne to bolo tak používame “Past simple”.

 

A: Have you ever eaten snails? (Pýtam sa na skúsenosť.)

B: Yes, I have.

A: When did you eat snails? (Pýtam sa kedy konkrétne.)

A: When I was in France, 3 years ago. (Hovorím kedy konkrétne.)

A: Have you ever met my brother? (Pýtam sa na skúsenosť.)

B: Yes, I have.

A: When did you meet him? (Pýtam sa kedy konkrétne.)

B: Last Friday, at your birthday party. (I met him last Friday.) (Hovorím kedy konkrétne.)