Vyjadrenie záporu (part 1)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Ak si myslíte, že viete o zápore v angličtine všetko, presvedčím Vás o opaku. 🙂 V prvej časti si povieme základné pravidlá tvorenia záporných viet.

 

Základné pravidlá

Najzákladnejšie pravidlo tvorenia záporu v angličtine je, že pridáme sovo not k pomocnému slovesu (be, have, do, must…)

 • We have not forgotten you.
 • It was not raining.
 • She can’t swim.

Ak vo vete pomocné sloveso nemáme, použijeme do.

 • I like the salad, but I don’t like the soup. (NOT I like not the soup.)

Pomocné sloveso do nespájame s inými pomocnými slovesami. Okrem slovesa to be v rozkazovacom spôsobe.

 • You mustn’t worry. (NOT You don’t must worry.)
 • The supper isn’t ready. (NOT The supper doesn’t be ready.)

 

Rozkazovací spôsob

Pri tvorení rozkazovacieho spôsobu nepoužívame podmet vo vete. To isté platí aj pri zápore rozkazovacieho spôsobu. Na jeho vyjadrenie používame do not (don’t) + sloveso v neurčitku bez to.

 • Do not expect quick results. (NOT Expect not…)
 • Don’t worry – I’ll look after you. (NOT Worry not…)
 • Don’t be rude.

 

Neurčitok a –ing formy

Slovo not môžeme dať pred neurčitok, alebo –ing formu na vyjadrenie záporu aj bez pomoci pomocného slovesa do.

 • It’s important not to worry. (NOT It’s important don’t to worry.)
 • The best thing about a holiday is not working.

 

Nie len so slovesami

Zápor vieme vytvoriť nie len so slovesami, ale aj inými slovnými druhmi/ časťami vety. V takom prípade použijeme jednoducho slovo not bez pomocného slovesa.

 • Ask Jake, not his wife.
 • Come early, but not before six.
 • It’s working, but not properly.

 

 

Avšak vetu zvyčajne nezačíname not + podmet. V tomto prípade by sme mali použiť vetnú konštrukciu It is not/ It was not.

 • It was not George that came, but his brother. (NOT Not George came,…)

 

Iné slová vyjadrujúce zápor

V angličtine máme slová, ktoré samé o sebe vyjadrujú zápor, takže slovo not s nimi nepoužívame.

 • He’s never at home.
 • He’s seldom/ rarely/ hardly ever at home.

V prípade, že s týmito slovami použijeme pomocné sloveso na vyjadrenie dôrazu, nedávame ho do zápornej formy.

 • never did like her.

 

Question tags (však?)

Ak poznáme pravidlo tvorenia question tags, vieme, že ak je hlavná veta pozitívna, question tag je negatívne a naopak.

 • You don’t work on Sundays, do you?

Nesmieme však zabúdať, že zápor nemusí byť tvorený len so slovom not. Ako sme pred malou chvíľou spomínali, aj niektoré slová nám vyjadrujú zápor. Na to by sme mali myslieť aj pri tvorení question tags.

 • You seldom work on Saturdays, do you?
 • She never smiled, did she?

some alebo any?

V záporných vetách zvyčajne nepoužívame some. Namiesto neho používame any. To isté platí pre somebody a anybody, something a anything, somewhere a anywhere atď.

 • I’ve found some mushrooms.
 • I haven’t found any mushrooms.

Najnovšie príspevky rovno do mailu