Sometimes vs sometime

Sometime/Sometimes

“Sometime” aj “sometimes” môžeme preložiť ako “niekedy”, ale zásadný rozdiel je ten, že ak používame “sometimes” hovoríme o aktivitách, ktoré robievame opakovane a “sometime” ak hovoríme o niečom jednorazovom, čiže niekedy v zmysle = raz, jedného dňa, alebo niekedy v minulosti.

Pozrime sa na rozdiel medzi nasledovnými vetami:

  • I sometimes go to the gym. (Niekedy chodím do fitka.) Niekedy, čiže môže to byť každý týždeň, alebo raz do mesiaca.
  • We could go to the gym sometime. (Niekedy by sme mohli ísť do fitka.) Ak chceme povedať, že raz, jedného dňa by sme mohli ísť do fitka použijeme vo vete “sometime”.
  • Sometimes I call him and sometimes he calls me. (Niekedy volám ja jemu a niekedy on mne.) Volávame si pravidelne.
  • Give me a call sometime. (Zavolaj mi niekedy.) Zavolaj mi niekedy, raz, jedného dňa keď budeš mať čas.

Viac príkladov:

  • She will return sometime in August. (Vráti sa niekedy v Auguste.)
  • The burglar broke in sometime during the night. (Lupič sa tam vlámal niekedy v noci.)
  • The book was written sometime last year. (Kniha bola napísaná niekedy minulý rok.)
  • Sometimes we get up very early. (Niekedy vstávame veľmi skoro.)
  • Sometimes I drink tea and sometimes (Niekedy pijem čaj, niekedy kávu.)
  • They sometimes listen to the radio. (Niekedy počúvajú rádio.)