Present Perfect (Predprítomný čas)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Nie je náročné naučiť sa používať present perfect (predprítomý čas), ale je to pre nás neprirodzené. Všetky akcie, ktoré vyjadrujeme v angličtine predprítomným časom sú v slovnečine vyjadrené minulým časom. Možno ste sa v škole, alebo niekde na kurze učili, že predprítomný čas používame ak daná akcia začala v minulosti a pretrváva dodnes, alebo daná akcia má dopad na prítomnosť. Tieto definície sú správne, ale čo to presne znamená? V reálnej konverzácii mi asi moc nepomôžu. Preto sa naučme o Present Perfect iným spôsobom a povedzme si základné použitia v reálnej konverzácii.

 

Použitie a stavba vety

Present perfect používame v reálnej konverzácii ak hovoríme o našich skúsenostiach, ak chceme vyjadriť čo sme doposiaľ urobili, aké viditeľné zmeny vidíme, alebo nás ovplyvňujú, ako dlho robíme dané akcie atď.

Na vyjadrenie predprítomného času si zavoláme na pomoc pomocné sloveso  have, ktoré dáme pred minulé príčastie (3. stĺpec slovies) – have done, have been, have given. Nezabúdajme, že aj pomocné sloveso have mení svoju podobu v 3. osobe jednotného čísla (he, she, it) – he has done, it has been, she has given.

 • I have broken my glasses.
 • She has phoned him.
 • Some fool has let the cat in.
 • They have read the Bible.

Zápor tvoríme pridaním not k pomocnému slovesu have a otázku zase zmenou slovosledu, kedy pomocné sloveso have pôjde pred podmet vo vete.

 • Have you finished?
 • She hasn’t phoned.
 • They haven’t read the Bible.
 • Has he done his homework?

 

Skúsenosti (ever a never)

Jedno z najčastejších použití predprítomné času je ak rozprávame o našich skúsenostiach, ktoré sa stali v minulosti, avšak nie je dôležité kedy. Tieto akcie môžu a nemusia pretrvávať. V takomto prípade neudávame ukončený časový údaj ako napr. yesterday, last year, 3 days ago…. V prípade, že časový údaj chceme vyjadriť, použijeme minulý čas.

 • I have applied for a job. (Nevieme kedy a ani to nie je dôležité)
 • I applied for a job last year. (NOT I have applied for a job last year.)
 • She has eaten many disgusting meals.
 • They have organized a lot of events.

 

V reálnej konverzácii sa toto použitie vyskytuje v situáciách keď spoznávame nových ľudí a pýtame sa na ich zážitky a skúsenosti. Taktiež sa veľmi často vyskytuje pri pracovných pohovoroch kedy sa pýtam na skúsenosti vo všeobecnosti. Preto nám pomôckou môžu byť slová ever a never, ktoré sú spájané s predprítomným časom.

Väčšinou je prvá, všeobecná otázka v predprítomnom čase, ale hneď ako začnem rozprávať o detailoch, používam minulý čas.

 • Has he ever taught children?

No, he hasn’t, but he has looked after his brother.

 • Have you ever played football?

Yes, I have.

 • Has your sister ever run in marathon?

Yes, she has. She actually ran a half marathon last week.

 • Have you ever done any dangerous sports?

Yes, I have. I actually went rock climbing last summer.

Did you like it?

Yes, I had a great time!

 

Viditeľné výsledky v prítomnosti (already a yet)

Predstavte si situáciu, že pozvete svojich priateľov na návštevu do vášho zrenovovaného domu. Chcete sa pochváliť čo všetko ste urobili a ako to v týchto situáciách býva, čo všetko ste ešte neurobili a chystáte sa urobiť. Práve toto je výborná príležitosť na použitie predprítomného času.  Rozprávame o akciách a zmenách, ktoré sme urobili v minulosti a vidíme výsledky v prítomnosti.

 • We have painted the walls green.
 • I have moved the sofa.
 • She has removed the old curtains.

 

Ďalšou situáciu je, keď pride za vami váš nadriadený a opýta sa vás čo ste v ten deň zatiaľ urobili a vy chcete reportovať čo všetko je už urobené a čo vás ešte čaká. V tomto prípade vám môžu pomôcť slová already a yet. Slovom already v pozitívnej vete vyjadríme, že akcia je už urobené. Často ním vyadríme prekvapenie, pretože druhá strana to možno nečakala. Slovom yet v zápornej vete zase vyjadríme, že akcia ešte nie je dokončená, ale očakávame, že bude.

 • I have already booked the hotel room.
 • They have already sent the report.
 • We haven’t seen the email yet.
 • She hasn’t transferred the money yet.

 

Ako dlho sa niečomu venujeme (forsince)

Tu sa dostávame k definícii predprítomného času, ktorá tvrdí, že daná akcia začala v minulosti a pretrváva dodnes. V praxi to zanemná, že predprítomný čas môžeme použiť v prípadem že chceme vyjadriť ako dlho sa niečomu venujeme, alebo ako dlho daný stav pretrváva. Budú nám pomáhať for a since. Slovom for budeme vyjadrovať periódu a teda ako dlho niečo trvá (6 months, 2 years…) a slovom since vyjadríme kedy sa daná akcia (ktorá ešte neskončila) začala.

 • Nice cat. Have you had him for a long time?

Yes, I have had him for ten years.

 • How long have you lived in this apartment?

I have lived here since April.

 • She hasn’t been to the USA since last Septmeber.
 • They haven’t studied anything for 8 months.
57

Present Perfect

1 / 10

_____ snowing yet?

2 / 10

We've known each other since we _____ children.

3 / 10

We _____ snakes before.

4 / 10

They've been here _____.

5 / 10

A: 'Where's Mike?'

B: 'He ______.'

6 / 10

I _____ my pencil. Can I use yours?

7 / 10

I _____ Brandon since I was 15 years old.

8 / 10

I _____ the phone that I lost yet.

9 / 10

Have you had breakfast _____?

10 / 10

_____ to London?

Your score is

The average score is 65%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu