Know

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

I don’t know… Koľko krát ste už túto vetu povedali? Napriek tomu, že sloveso know je študentmi používané veľmi často, existujú prípady kedy ho využívajú nesprávne. Tak napríklad zámena so slovesom can. Na hodinách som už veľa krát počul “I know cook.”, alebo “I know speak English.” Povedzme si teda správne použitia slovesa know.

 

Can vs know

Aj napriek tomu, že obe slovesá znamenajú v slovenčine “vedieť”, sloveso can budeme používať ak hovoríme o svojich schopnostiach, t.j. veci, ktoré dokážeme urobiť. Sloveso know budeme zase využívať ak chceme vyjadriť aké informácie a fakty sú nám známe.

 • I can swim very well.
 • I know your name.
 • She can even drive a truck.
 • Do you know where I was yesterday?

To znamená, že sloveso know nebude nasledované neurčitkom slovesa. Vety ako “I know swim.”, “She knows to drive.” sú nesprávne. Ak chceme teda vyjadriť, že vieme ako sa niečo robí, pretože to máme naštudované, používame how to. To však ešte nemusí znamenať, že to vieme aj robiť.

 • know how to make Spanish omelettes.
 • know how to fix a car, but I have never done it.
 • Just google how to design a website” and follow the tutorial.

 

predmet + neurčitok

Vo formálnom štýle môže byť know nasledované väzbou predmet+neurčtiok.

 • They knew him to be a dangerous criminal.

Táto väzba je často viazaná k trpnému rodu.

 • He was known to be a dangerous criminal.

V menej formálnom štýle je sloveso know nasledované that.

 • They knew that he was a dangerous criminal.

Taktiež sa môžeme stretnúť s väzbou know as alebo known as.

 • Maize, which we know as corn, is largely grown in Iowa.
 • He was known as a radical politician.

 

Časy

Sloveso know vo väčšine prípadov nepoužívame v progresívnej forme (-ing).

 • I know exactly what you mean. (NOT I am knowing …)

Ak je použité v predprítomnom čase, vyjadruje nám ako dlho niekoho, alebo niečo poznáme.

 • We’ve known each other since 1994. (NOT We know each other since 1994.)

 

know vs know of/about

Ak použijeme predmet priamo po slovese know, zväčša tým vyjadríme, že danú vec, alebo osobu poznáme a teda máme s ňou osobnú skúsenosť. V ostatných prípadoch používame know of/ about, have heard of… Porovnajme si:

 • You don’t know my mother, do you? – No, I’ve never met her.
 • We all know about Abraham Lincoln. (NOT We all know Abraham Lnicoln.)

 

know vs find out

Veľa študentov používa sloveso know vo význame spoznať, alebo zistiť. Avšak na vyjadrenie toho procesu spoznávania, učenia sa a zisťovania používame iné slovesá ako napríklad find out, get to know, learn, hear, can tell atď. To znamená, že “I knew him.” nebude znamenať “Spoznal som ho.”, ale “Poznal som ho.” (Mal som s ním osobnú skúsenosť.).

 • She’s married. – Where did you find that out? (NOT Where did you know that?)
 • I want to travel round the world and get to know people from different countries. (NOT …and know people…)
 • He’s from Liverpool, as you can tell from his accent. (NOT …as you can know from his accent.)

 

I know vs I know it

I know budeme používať ak hovoríme o faktoch a informáciách, ktoré sú nám známe. Môže byť nasledované slovom “that”. Bude nám dávať význam “Viem.”

 • You’re late. – I know. (OR I know that I am late.)

Vo vete I know it, sa nám slovo it bude vzťahovať na vec/ informáciu, ktorá bola predtým spomenutá. To znamená, že it nám bude nahrádzať podstatné meno. Bude nám dávať význam “Viem to.”/ “Poznám to.”

 • I went to a nice restaurant called The Elizabeth last night. – I know it! (OR I know the restaurant.)
52

can vs know

1 / 10

..... how much she hated it there.

2 / 10

Could we make a car that ..... go 300 mph?

3 / 10

Didn't he ..... how tired she was?

4 / 10

..... the system learn to predict crime targets?

5 / 10

I don't ..... how to tell you without just blurting it out.

6 / 10

You ..... how I am.

7 / 10

Do you ..... how to make flap jacks?

8 / 10

You ..... learn many things from books.

9 / 10

I don't ..... how to sail!

10 / 10

I ..... handle it.

Your score is

The average score is 93%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu