Have (to) - part 3

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia ako rozprávame o povinnostiach a istote a teda o používaní “have (got) to”.

 

Povinnosť, istota

Have to (have got to) používame, ak rozprávame o povinnostiach – činnostiach, ktoré sú nutné, aby sme urobili. Význam je podobný ako má sloveso must.

 • Sorry, I’ve got to go now.
 • Do you often have to travel on business?

Taktiež nám ale môže vyjadrovať istotu. V britskej angličtine sa častejšie používa must.

 • I don’t believe you. You have to be joking.
 • Only five o’clock!? It’s got to be later than that!

Do formy vs got formy

Sloveso have sa môže správať ako pomocné sloveso, ale aj ako plnovýznamové ak tvoríme otázky a zápory. To isté platí aj ak ním vyjadrujeme povinnosti. V otázkach a záporoch teda niekedy môžeme vidieť pomocné sloveso do (do forma) a niekedy zase nie (got forma).

 • When do you have to be back?
 • When have you got to be back?

Ak hovoríme o opakovaných povinnostiach a teda používame príslovky ako usually, often, always atď., got formy nepoužívame.

 • I usually have to be at work at 8:00. (NOT I’ve usually got to be….)

Niekedy sa môžeme stretnúť aj s priebehovou formou –ing. V tomto prípade hovoríme o dočasnej povinnosti, ktorá prebieha/-la v istom momente.

 • I’m having to work very hard at the moment.

Budúcnosť

Ak rozprávame o budúcnosti, môžeme používať have (got) to ak daná povinnosť existuje už teraz. Pokiaľ ale rozprávame o povinnosti, ktorá bude platná v budúcnosti, musíme použiť will have to.

 • I’ve got to get up early tomorrow – we’re going to New York.
 • One day everybody will have to ask permission to buy a car.

Gotta

Gotta je neformálny spôsob vyjadrenia have got to. V tretej osobe nevynechávame has – ‘s gotta.

 • I gotta call (I have got to call home./ I have to call home.)
 • A man’s gotta do what a man’s gotta do. (A man has got to do what a man has got to do./ A man has to do what a man has to do.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu