Have (got) - part 2

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia ako rozprávame o vlastníctve, vzťahoch a iných stavoch. Tiež si povieme niečo o používaní formy have got.

 

Význam

Sloveso have často používame ak rozprávame o stavoch: vlastníctva, vzťahy, choroby, charaktere vecí a ľudí atď.

 • His father has a flat in New York.
 • They hardly have enough money to live on.
 • Do you have any brothers or sisters?
 • The Prime Minister had a bad cold.
 • My grandmother didn’t have a very nice personality.

Nikedy nám sloveso have vyjadruje, že sa nachádzame v konkrétnej situácii.

 • She has a house full of children this weekend.
 • I think we have mice.

V týchto prípadoch nepoužívame –ing formu slovesa have.

 • She has three brothers. (NOT She is having three brothers.)
 • Do you have a headache? (NOT Are you having a headache.)

V Americkej angličtine a v modernej Britskej angličtine tvoríme otázky a zápory s pomocným slovesom do.

 • Does the house have a garden?
 • Her parents did not have very much money.

 

Have got

V hovorenej a neformálnej písanej forme často používame formu have got.

 • I’ve got a new boyfriend.
 • Has your sister got a car?
 • I haven’t got your keys.

V otázke a zápore nepoužívame pomocné sloveso do ak používame väzbu have got.

 • Have you got a headache? (NOT Do you have got…)
 • The flat hasn’t got a proper bathroom. (NOT The flat doesn’t have got…)

Táto got forma sa nepoužíva ani v krátkych odpovediach a ani v question tags.

 • Have you got a light? – No, I haven’t. (NOT No, I haven’t got.)
 • Anastasia has got a bike, hasn’t she? (NOT …, hasn’t got she?)

Zvyčajne ju nepoužívame ani v minulom čase.

 • had flu last week. (NOT I had got flu last week.)
 • Did you have good teachers when you were at school? (NOT Had you got good teachers…)

Väzba have got je veľmi málo používaná v Americkej angličtine. Hlavne v otázkach a zápore. Avšak v hovorovej Americkej angličtine ľudia často vynechajú ‘ve (nie však ‘s) pred got.

 • I (‘ve) got a problem.
 • They (‘ve) got a new job.

V Americkej angličtine sa taktiež často miešajú got formy a do formy pri krátkych odpovediach, alebo question tags.

 • I’ve got a new apartment. – You do?
 • Have you got a new apartment? – Yes, I do.
 • You’ve got a new apartment, don’t you?

 

Opakované stavy

Ak rozprávame o zvykoch, alebo opakovaných stavoch got formy sú používane veľmi málo.

 • I’ve got toothache. BUT I often have toothache.
 • Have you got time to go to London this weekend? BUT Do you ever have time to go to London?
 • Sorry, I haven’t got any beer. BUT We don’t usually have beer in the house.

Najnovšie príspevky rovno do mailu