Each

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

EACH + SINGULAR

Slovo each používame pred podstatným menom v jednotnom čísle.

 • I enjoy each moment. (NOT … each moments.)

Sloveso, ktoré nasleduje po each musí byť tiež v jednotnom čísle.

 • Each new day is different. (NOT … are different.)

 

EACH OF

 

Each of  používame pred zámenami vyjadrujúcimi množné číslo, alebo pred slovami ako the, my, these tzv. determiners.

 • Each of us sees the world differently.
 • I write to each of my children once a week.

Sloveso, ktoré nasleduje, je v jednotnom čísle.

 • Each of them has problems.

 

PRONOUNS

 

Ak osobné alebo privlastňovacie zámeno použijeme neskôr vo vete, ale stále sa vzťahuje na each (of) + podst. meno/ zámeno, môže byť v jednotnom čísle (formálnejšie), alebo v množnom čísle (menej formálne).

 • Each girl wore what she liked best. (formálnejšie)
 • Each student wore what they liked best. (menej formálne)
 • Each of them explained it in his/her/their own way.

 

POSITION WITH OBJECT

 

Slovo  each môžeme niekedy použiť za predmetom, avšak zvyčajne s ním nemôžeme ukončiť vetu.

 • She kissed them each on the forehead. (NOT She kissed them each.)
 • I want them each to make their own decision.
 • I sent the secretaries each a Christmas card.

Avšak each môže byť na konci vety ak vyjadrujeme počty a kvantitu.

 • They cost 5OEUR each.
 • I bought the girls two ice-creams each.

 

WITHOUT A NOUN

 

Podstatné meno, ktoré nasleduje po each, môžeme vynechať ak je význam zrejmý. Avšak, bežnejšie v neformálnej reči je each one  alebo each of them .

 • I’ve got five brothers, and each (one/of them) is different.

 

WITH THE VERB

 

Ak sa each vzťahuje na podstatné meno, nachádza sa na mieste príslovky t.j. pred slovesom resp. za slovesom to be. V tomto prípade používame množné čísla podstatných mien, zámen a slovies.

 • They have each been told.
 • We can each apply for our own membership card.
 • You are each right in a different way.
 • The plans each have certain advatages and disadvantages.

 

18

Each

1 / 10

Ktorá veta je správna?

2 / 10

Ktorá veta je správna?

3 / 10

Ktorá veta je správna?

4 / 10

Ktorá veta je správna?

5 / 10

Ktorá veta je správna?

6 / 10

Je táto veta správna?

She kissed them each.

7 / 10

Je táto veta správna?

They cost 5OEUR each.

8 / 10

Ktorá veta je správna?

9 / 10

Ktorá veta je správna?

10 / 10

Ktorá veta je správna?

Your score is

The average score is 78%

0%