Dôraz v angličtine

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Kedy využívame dôraz v angličtine?

Často zdôrazňujeme slová, alebo výrazy ak chceme vyjadriť, že to čo hovríme, myslíme vážne. Vyjadrujeme svoje emócie.

 • You do look nice today!
 • Your hair looks so good like that.

 

Dôraz na jednotlivé slová a výrazy dávame aj vtedy ak chceme poukázať na kontrast medzi pravdou a nepravdou, prítomnosťou a minulosťou, alebo pravidlom a výnimkou.

 • Why weren’t you at the meeting? – I was at the meeting.
 • I don’t do much sport now, but I did play football when I was younger.
 • I don’t see my family much, but I do visit my mother occasionally.

 

Dôraz môžeme taktiež využiť ak sme očakávali, že sa niečo stane a ono sa to naozaj stalo.

 • I thought I’d pass the exam, and I did pass.

 

Výslovnosť

Dôraz v angličtine je najmä o výslovnosti. Slová znejú silnejšie, hlasnejšie a s vyššou intonáciou. Slová taktiež predlžujeme (hlavne samohláskový zvuk), alebo urobíme pauzu pred vyslovením. V písanej forme je to jednoduchšie, pretože slová zdôrazníme buď kurzívami, boldom, napíšeme ich veľkými písmenami, alebo ich podčiarkneme.

Výslovnosť je v tomto prípade naozaj veľmi dôležitá. Dôraz na dané slovo môže zmeniť význam vety.

 • Jane phoned me yesterday. (Bola to práve ona, nikto iný.)
 • Jane phoned me yesterday. (Neprišla ma navštíviť, ale zavolala.)
 • Jane phoned me yesterday. (Zavolala mne, nikomu inému.)
 • Jane phoned me yesterday. (Nie dnes.)

 

Asi najviac dávame dôraz na pomocné slovesá. Najmä ak poukazujeme na kotrast.

 • You have grown!
 • am telling the truth! You must believe me!

V prípade, že vo vete nie je pomocné sloveso, pridáme “do” (does, did), aj napriek tomu, že to nie je otázka, alebo zápor.

 • Do sit down.
 • She does like you.
 • If he does decide to come, let me know.

Slovosled dokonca môže byť niekedy zmenený ak dávame dôraz na pomocné slovesá.

 • You have certainly grown. (bez dôrazu)
 • You certainly have grown. (s dôrazom)

 

Iné slová

So, such, really just nám pomáhajú klásť dôraz na význam vety.

 • Thank you so It was such a lovely party. I really enjoyed it.
 • I just love the way she talks.

Všimnite si, že nedávame dôraz na just, ale na slovo, ktoré ide za ním.

V otázkach, v ktorých chceme vyjadriť dôraz, môžeme použiť ever, on earth, alebo the hell (neformálne).

 • Why ever did he marry her?
 • What on earth is she doing here?
 • Where the hell have you been?

 

Slovosled

Slová, ktoré chceme zdôrazniť môžeme dať na začiatok vety a tým im dáme väčšiu dôležitosť.

 • That film – what did you think of it?
 • Asleep, then, were you?
 • I knew he was going to cause trouble, and cause trouble he did!

Niekedy dáme na začiatok vety slová ako it what, aby sme zdôraznili danú časť vety.

 • It was John who paid for the drinks.
 • What I need is a good rest.

V kladných vetách často používame “do” na zdôraznenie plnovýznamového slovesa.

 • She does seem to be trying.
 • Do come in.

Zvratné zámená ako myself, yourself využívame na zdôraznenie podstatného mena.

 • I got a letter from the Managing Director himself.

Slovo indeed používame na zdôraznenie very+prídavné meno.

 • I was very surprised indeed.

Slovo very nám pomáha zdôrazniť superlatívy, ktoré končia na –est (best, worst, oldest..) a slová next, last, first same.

 • I’d like a bottle of your very best wine.
 • The letter arrived on the very next day.
 • We were born in the very same street in the very same year.

Na zdôraznenie samozrejme používame aj opakovanie daného slova.

 • She looks much, much older than she used to.

Najnovšie príspevky rovno do mailu