Determinanty (the, a, my, either...)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Čo to je?

Determinanty sú slová ako the, a, my, this, either, every, enough, several… Používame ich pred podstatným menom, ktoré môže byť aj rozvinuté prídavným menom. Slúžia nám na to, aby nám bližšie určili dané podstatné meno.

 • the moon
 • this house
 • my fat old cat
 • every week

 

Rozlišujeme 2 hlavné skupiny determinantov.

Prvá skupina (určovacie determinanty)

Tie, ktoré nám pomáhajú identifikovať, alebo určovať veci – to či sú nám známe, alebo neznáme, či myslíme niečo konkrétne, alebo všeobecné atď.

členy: a/an, the

privlastňovacie: my, your, his, her, its, our, your, their, one’s, whose

ukazovacie: this, these, that, those

Determinanty z tejto skupiny nedávame dokopy pred podstatné meno.

 • my friend NOT the my friend
 • this friend NOT this my friend

Druhá skupina (kvantitatívne determinanty)

Tie, ktoré nám určujú kvantitu – koľko.

some, any, no

each, every, either, neither

much, many, more, most, (a) little, less, least, (a) few, fewer, fewest, enough, several

all, both, half

what, whatever, which, whichever

Táto skupina je o niečo náročnejšia na používanie, pretože niektoré determinanty sú používané s jednotným číslom p.m. (each), niektoré s množným číslom (many), niektoré s nepočitateľnými  p.m. (much) a niektoré môžu byť použité s viacerými druhmi p.m. (which).

Determinanty z tejto skupiny môžeme niekedy dávať spolu pred podstatné meno, avšak táto kombinácia musí dávať zmysel.

 • We meet every few days. NOT We meet enough few days.
 • Have you got any more coffee? NOT Have you got all more coffee?

 

Kedy používať of?

Kvantitatívne determinanty môžu byť použité priamo pred podstatným menom bez použitie predložky of.

 • Have you got any sugar? NOT …any of sugar?
 • Most people agree with me. NOT Most of people…

Avšak pokiaľ chceme dať kvantitatívny determinant pred podstatné meno, ktoré už má určovací determinant, musíme použiť aj predložku of.

 • some people BUT some of the people
 • which friends BUT which of your friends
 • each child BUT each of my child
 • most shops BUT most of the shops

Kvantitatívne determinanty musia byť použité s predložkou of pred zámenami.

 • neither of them
 • which of us
 • most of you

Determinanty bez podstatného mena

Pokiaľ je z kontextu jasné o akom podstatnom mene hovoríme, determinant môže ostať vo vete sám bez p.m.

 • Do you know Orwell’s books? – I haven’t read any.
 • Do we have any tomatoes? – A few.
 • Which chair do you want? – This will do.

V knihách sa často môžete stretnúť s prípadom kedy determinant vyjadruje a rozpráva o ľuďoch vo všeobecnosti. Je to veľmi formálny prejav a možno aj “old-fashioned”.

 • Many are called but few are chosen.
 • Some say one thing, some say another.
43

Determinanty

1 / 10

We meet .......... few days.

2 / 10

Have you got .......... more coffee?

3 / 10

Have you got any of sugar?

4 / 10

Most of people agree with me.

5 / 10

Some of the people are staying in.

6 / 10

Which of friends can go with us?

7 / 10

Each of child is smart.

8 / 10

Most of the shops are closed on Sundays.

9 / 10

This my friend owns a bar.

10 / 10

Which of us should visit you?

Your score is

The average score is 83%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu