Can and Could (part 2)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Vedomosti, zručnosti, silné stránky

Sloveso can používame ak hovoríme čo ľudia, alebo veci dokážu robiť vďaka ich vedmostiam, zručnostiam, silným stránkam a povahe.

 • I can read Italian, but I can’t speak it.
 • Dogs can’t climb trees.
 • These roses can grow anywhere.
 • Can gases freeze?

Be able sa používa v podobných situáciách a hlavne ak rozprávame o ľudských schopnostiach.

 • Henry is able to lift 100 kilos.

 

Bežné alebo typické

Veľmi často používame can na vyjadrenie situácie, ktorá je bežná, alebo typická.

 • Scotland can be very warm in September.
 • Ann can really get on your nerves sometimes.

 

Možné v danej situácii

Can taktiež používame na vyjadrenie toho, čo môžeme/ nemôžeme urobiť v danej situácii na základe daných okolností.

 • We can go to Paris this weekend, because I don’t have to work.
 • I can’t go out this evening: I have to see my brother.
 • There are three possibilities: we can go to the police, we can talk to a lawyer or we can forget all about it.

 

Minulý čas

Na vyjadrenie minulosti zvyčajne používame could.

 • She could read when she was four.
 • My grandmother could sing like an angel.
 • My last car could do 200kph.
 • In those days everybody could find a job.

Taktiež môžeme použiť was/were able to, najmä ak hovoríme o schopnostiach ľudí.

 • She was able to read when she was four.

 

Kedy could nepoužívame?

Could používame na vyjadrenie všeobecných schopností v minulosti, t.j. niekto niečo dokázal kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností.

 • When I was younger, I could run 10km in under 40 minutes.

Na vyjadrenie situácií kedy niekto niečo dokázal urobiť pri jednej príležitosti, alebo za veľmi špecifických okolností, používame managed to, was/were able to, alebo succeeded in.

 • managed to run 10km yesterday in under an hour. (NOT I could run…)
 • How many eggs were you able to get? (NOT …. could you get?)
 • After six hours’ climbing, we succeeded in getting to the top of the mountain. (NOT … we could get to the top…)

Avšak pri záporných vetách môžeme v tomto prípade použiť aj could.

 • managed to find the street, but I couldn’t find her house.

 

Could – nie iba minulosť

Could nám v angličtine nebude vyjadrovať iba schopnosti v minulosti, ale používame ho aj vo význame “mohol by si” a teda používame ho ak hovoríme o návrhoch.

 • What shall we do tomorrow? – We could go fishing.
 • When you’re in Spain, you could go and see Alex.

Could často používame aj namiesto would v druhej podmienkovej vete.

 • You could get a better job if you spoke a foreign language.

 

Could have done

Štruktúru could have + past participle (3rd form) používame ak hovoríme nezrealizovaných príležitostiach aj napriek našim možnostiam a schopnostiam. To znamená, že ak sme mali schopnosti niečo urobiť, ale ani sme to nevyskúšali, alebo mali sme možnosť niečo urobiť, ale nestalo sa tak.

 • could have married anybody I wanted to.
 • I was so angry I could have killed her!
 • Why did you jump out of the window? You could have hurt yourself.

Túto štruktúru používame aj na kritiku, že niekto niečo neurobil.

 • You could have helped me – why did you just sit and watch?

Záporné vety použité v tejto štruktúre používame ak chceme vyjadriť, že niekto nebol schopný niečo vykonať aj napriek tomu, že chcel, alebo sa snažil.

 • couldn’t have won, so I didn’t go in for the race.
 • I couldn’t have enjoyed myself more – it was a perfect day.

Najnovšie príspevky rovno do mailu