Before

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Before 101

Čo vlastne before znamená? Pred, predtým, najrpv? Môže znamenať všetky spomenuté významy. Najdôležitejšie je, používať ho správne, aby sme vyjadrili naozaj to, čo chceme.

Before používame vo význame “hocikedy predtým” (od tohto momentu). V tomto prípade neuvádzame presný časový údaj (ako dlho) a slovo before stojí väčšinou na konci vety. V Bristkej angličtine v tomto prípade používame predprítomný čas.

 • I think I’ve seen this film before.
 • Have you ever been here before?

Nemusí však vyjadrovať len hocikedy predtým od tohto momentu, ale aj od iného momentu v minulosti o ktorom rozprávame. V tomto prípade väčšinou používame predminulý čas.

 • She realized that she had seen him before.

Tak ako after neznamená “potom” ak stojí same o sebe vo vete, tak ani before nám nebude vyjadrovať “najprv”. V takom prípade musíme použiť before that, alebo first.

 • I want to get married one day. But before that/ first, I want to travel. (NOT… before, I want to travel.)

 

 

Before vs ago

V prípade, že použijeme aj časový údaj, teda vyjadrujeme “pred určitým časom” a počítame v smere od prítomnosti do minulosti, používame ago a nie before.

 • I left school four years ago. (NOT … before four years/ four years before.)
 • I got married 9 years ago.

Before (ale nie ago) budeme používať s časovými údajmi ak budeme počítať od určitého momentu v minulosti ešte viac do minulosti.

 • Last year I went back to the town that I had left 8 years before. (NOT … before 8 years.)
 • I had come back from Spain 2 years before I moved to England.

 

Spojka before

Ak používame before ako spojku, použitie a pozícia vo vete je iná. Význam before je v tomto prípade “predtým čo…”. Vzťahuje sa vždy na jednoduchú vetu, pred ktorou je before použité.

 • Before I have breakfast, I spend half an hour doing physical exercises.
 • I prefer to do my exercises before I have breakfast.

V oboch prípadoch si najprv zacvičím a potom si dám raňajky. Before sa vždy vzťahuje na jednoduchú vetu pred ktorou je použité a teda vysvetlujem čo sa deje predtým.

 • Before he did military service, he went to university. (Najprv išiel na univerzitu a potom si urobil vojneskú službu.)
 • He did military service before he went to university. (Najprv si urobil vojenskú službu a potom išiel na univerzitu.)
 • I left school before I went to the US.

 

Časy

Po slove before používame prítomný čas na vyjadrenie budúcnosti.

 • I’ll call you before I come. (NOT …before I will come.)

Predprítomný a predminulý čas používame na vyjadrenie ukončenia jednej z akcií.

 • You can’t go home before I’ve signed the letters. (predtým ako ukončím podpisovanie)
 • He went out before I had finished my sentence. (pretým ako som dopovedal vetu)

 

Iné použitia

Jedno z častých použití before je aj situácia kedy hovoríme, že niečo sa nestalo (nestihlo sa stať), pretože to niečo iné zastavilo.

 • We’d better get out of here before your father catches us.
 • She left before I could ask for her phone number.

Vo formálnom štýle často používame before + “-ing”

 • Please put out all lights before leaving the office.
 • Before beginning the book, she spent five years on research.

 

Before vs in front of (predložky)

Zvyčajne používame predložku before ak hovoríme o čase a in front of ak hovoríme o mieste.

 • I must move my car before nine o’clock.
 • It’s parked in front of the post office. (NOT … before the post office.)

Avšak before môžeme niekedy použiť aj ako predložku miesta:

 1. Ak hovoríme o poradí v radoch, zoznamoch, dokumentoch atď.
 • Do you mind? I was before/ in frotn of you!
 • Her name comes before mine in the alphabet.
 • We use ‘a’ before a consonant and ‘an’ before a vowel.
 1. Ak hovoríme, že sa ocitneme pred niekým dôležitým.
 • I came up before the magistrates for dangerous driving last week.
 1. V slovných spojeniach
 • right before one’s eyes
 • before one’s very eyes

Najnovšie príspevky rovno do mailu