ADJECTIVES part 2: po podstatných menách a zámenách

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

ADJECTIVES part 2: po podstatných menách a zámenách

V niektorých špeciálnych prípadoch môže prídavné meno nasledovať hneď za podstatným menom. Tieto prípady sú:

 1. Určené, fixné výrazy

Ide o výrazy, ktoré sú nemenné, presne určené.

Napríklad:

 • Secretary General
 • President elect
 • Court martial (= military court)
 • Attorney General

 

The Secretary General of the United Nations has called for new peace talks.

 

 1. Prídavné mená „available“, „possible“ atď.

Niektoré prídavné mená môžeme vo vete použiť namiesto vzťažných viet („relative clauses“).

Najčastejšie sú to prídavné mená s koncovkou –able/-ible.

Napríklad:

 • Send all the tickets available. (alebo aj „ … available tickets“)

Vzťažná veta by v tomto prípade bola „…tickets which are available.“.

 • It is the only solution possible. (alebo aj „ … possible solution“)

 

 1. Prídavné mená „present“ a „proper“.

Prídavné meno present môže byť umiestnené pred alebo za podstatným. Pokiaľ je pred ním, vyjadruje čas, resp. súčasnosť. Ak je umiestnené za ním, jeho význam je „prítomný“ = ten, ktorý je tu.

Napríklad:

 • The present members = tí, ktorí sú v súčasnosti členmi
 • The members present = tí, ktorí sa tu fyzicky nachádzajú

Podobné je to aj s prídavným menom proper. Pred podstatným menom je jeho význam „skutočný“, „pravý“, „nefalšovaný“. Ak je umiestnené za podstatným menom, proper charakterizuje centrálnu, resp. hlavnú časť niečoho.

Napríklad:

 • Snowdon is aproper mountain, not a hill. = skutočný, naozajstný
 • After two days crossing the foothills, they reached the mountain proper.

 

 1. Vyjadrovanie nejakej miery

Pri vyjadrení meraní, resp. mier, prídavné meno nasleduje za podstatným menom.

Napríklad:

 • two metres high
 • two miles long
 • ten years older
 • six feet deep

 

Výnimkou je slovo worth.

Napríklad:

 • worth 100 euros

 

 1. Prídavné mená s doplnkom

Pokiaľ ma nejaké prídavné meno svoj vlastný doplnok (napr. „…skilled in design“), celý tento výraz ide za podstatné meno.

Napríklad:

 • We are looking for people skilled in design.

(Nie „ … skilled in design people.“)

 

V niektorých prípadoch je možné prídavné meno umiestniť pred podstatné meno a jeho doplnok za.

Najčastejšie to môžeme vidieť pri prídavných menách difficult, easy, different, similar, the same, next, last, first, second, pri stupňovaní prídavných mien (= comparatives, superlatives) a niektorých ďalších.

Napríklad:

 • a different life from this one
 • the second train from this platform
 • the next house to the Royal Hotel
 • a difficult problem to solve

 

 1. Something, everything a pod.

V prípade, že je podstatné meno nahradené slovami ako something, anything, everything, nothing, somebody, somewhere a pod., prídavné meno nasleduje až za ním.

Napríklad:

 • Have you read anything interesting lately?
 • Let`s go somewhere quiet.