ACTUAL (LY)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

  1. Význam a použitie

Slovo actual (= skutočný, reálny) môžeme nahradiť slovom „real“, slovo actually (= vlastne, skutočne) slovom „really“ alebo „in fact“. Tieto slová sa používajú na to, aby bola vypovedaná vec  jasnejšia, resp. lepšie, precíznejšie určená.

Napríklad:

  • It`s over 100 kilos. Let me look. Yes, the actual weight is 108 kilos.
  • I`ve got a new job. Actually, they`ve made me sales manager.
  • Did you enjoy your holiday? – Very much, actually.

Actual and actually často uvádzajú nejaké nečakané alebo prekvapujúce informácie.

Napríklad:

  • It takes me an hour to drive to work, although the actual distance is only 20 miles.
  • She was so angry that she actually tore up the letter.
  • How did you get on with the car? – Well, actually, I`m terribly sorry. I`m afraid I had a crash.

Zároveň môžu byť použité, aby opravili nejakú chybu alebo nedorozimenie.

Napríklad:

  • The book says she died aged 47, but her actual age was 43.
  • Hello, John. Nice to see you. – Actually, my name is Andy.

 Actually je bežnejšie v britskej angličtine. V americkej ho často nahrádza slovo „really“.

  1. Actual Present

Ľudia, ktorých materinský jazyk nie je angličtina slovo actual často chybne používajú v zmysle „súčasný“, „aktuálny“. Správne by ale mali povedať „present“, „current“, „up to date“ alebo „now“.

Napríklad:

What`s your current financial position? (Nie „…actual financial position?”)

In 1900 the population of London was higher than it is now. (Nie …„than it actually is.”)