Používaš sloveso "REPLY" správne?

V tomto videu sa naučíme používať sloveso ‘reply‘. Študenti často robia 2 chyby. Ak chcú povedať, že na niečo odpovedajú, používajú predložku ‘on‘. Povedia napr. ‘He hasn’t replied on my message.‘ Správna predložka je ‚to‘. ‘He hasn’t replied to my message.‘

Reply to something (odpovedať na niečo)

  • Reply to a text (message) / Odpovedať na správu
  • Reply to an email / Odpovedať na e-mail
  • Reply to a question / Odpovedať na otázku

Ďalšou chybou je, keď povedia, že niekomu odpovedajú, nepoužijú žiadnu predložku. Napr. ‘Reply me as soon as possible.‘ Správna veta je: ‘Reply to me as soon as possible.‘ Opäť používame predložku ‚to‘.

Reply to someone (odpovedať niekomu)

  • Don’t reply to him. / Neodpovedaj mu.
  • Have they replied to you yet? / Už vám odpovedali?
  • He replied to us yesterday. / Včera nám odpovedal.

Najnovšie príspevky rovno do mailu