3 časté začiatočnícke chyby

Preložíte nasledovné vety správne? Ak sa chcete otestovať pozrite si dnešné video.

  • Poznáme sa celkom dobre.
  • Veľmi sa mi to páči. / Mám to veľmi rada.
  • S priateľom sme sa stretli v práci.

 

  1. Sloveso “know” znamená poznať, alebo aj vedieť. I know you. Poznám ťa. You know me. Poznáš ma. We know each other. Poznáme sa. Bez výrazu “each other= navájom, jeden druhého“ by sme povedali len “We know“ (My vieme.)
  • We see each other quite often. (Vídame sa celkom často.)
  • We met each other last week. (Stretli sme sa minulý týždeň.)

 

  1. Sloveso “like” vyjadruje mať rád, páčiť sa. Ak chceme zdôrazniť, že sa nám niečo veľmi páči, povieme „I like it very much“. Slovo „very“ nikdy nepoužívame pred slovesom. Nikdy nezačíname vetu „I very like…“

Môžeme povedať aj „I really like it“, alebo „I like it a lot“, ale ak použijeme slovo „very“ správne povieme I like it very much. I like skiing very much. / I very much like shopping.

 

  1. V slovenčine občas povieme vetu nasledovne: „S priateľom sme sa stretli v práci“, avšak myslíme tým len seba a jeho a preto nezačneme vetu “We met“, ale “I met my boyfriend at work“, ak by som povedala “We met my boyfriend“ , vyjadrujeme tým že ja a niekto iný sme stretli môjho priateľa.

Mohli by sme začať vetu aj “We met“ ale v tom prípade osoba, s ktorou sa rozprávama vie o kom hovorime a povieme “We met each other at work. “ (Stretli sme sa v práci.)

Rovnako ak ste s kamarátkou a čakáte na ďalšiu a chcete povedať „sme tu s Kikou“ nepoviete “We are here with Kika“, ale “I am here with Kika“. Ak poviem “We are“ myslím tým viacero ľudí okrem mňa samej.